SKLEP INTERNETOWY

DOKUMENTY

Regulamin sklepu internetowego: sklep.janex.pl

Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień, w stosunku do każdego ze złożonych już zamówień. Klienta obowiązuje wersja regulaminu dostępna na stronie w chwili składania zamówienia, w związku z czym ważnym jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych osobowych, każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

§1 Słownik pojęć

 1. Firma– Sprzedaż towarów na tym portalu realizuje spółka  działająca pod firmą Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak spółka jawna z siedzibą w Lubinie, ul. Chocianowska 20e, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000101122, REGON: 004059378, NIP: 692-02-10-816.
 2. Sprzedawca- termin jednoznaczny z Firmą.
 3. Sklep Internetowy- serwis internetowy należący do sprzedawcy znajdujący się pod adresem: https://sklep.janex.pl.
 4. Klient- osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która  na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak spółka jawna niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, która składa zamówienie w Sklepie Internetowym.
 6. Indywidualny Przedsiębiorca Klient będący osobą fizyczną, która zawiera umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 7. Użytkownik- osoba korzystająca  z witryny Sklepu Internetowego.
 8. Towar- rzecz znajdująca się w katalogu/ofercie sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 9. Rejestracja-  jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta użytkownika w Sklepie Internetowym, dokonana z wykorzystaniem formularza udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Internetowego.
 10. Zamówienie- oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru dostępnego w Sklepie Internetowym w chwili składania zamówienia, oraz specyfikacje takie jak sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, które stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.
 11. Regulamin- niniejszy regulamin,  stanowiący integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem.

§2 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak spółka jawna z siedzibą w Lubinie, ul. Chocianowska 20e, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  pod numerem KRS: 0000101122, REGON: 004059378 , NIP: 692-02-10-816.
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, przeglądania dostępnego Towaru oraz złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie:
  • urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu,
  • przeglądarki internetowej pozwalającej na dostęp do witryny strony, w celu jej pobierania i wyświetlania,
  • aktywnego konta poczty elektronicznej (e- mail).
 3. Sprzedawca może porozumiewać się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep.janex@janex.pl
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub nr tel.: 76 74 64 960.
 5. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz przy składaniu zamówień za jego pośrednictwem, Użytkownik zobowiązuje się do:
  • używania wyłącznie w celu przeglądania dostępnych na nim artykułów, a także składania istotnych zapytań i prawnie wiążących zamówień; nieskładania fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), Sprzedawca postara się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych. W razie potwierdzenia powyższych podejrzeń – Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulacji  zamówienia i niezwłocznego powiadomienia Użytkownika o zaistniałej sytuacji;
  • podania nam swego adresu e-mail oraz adresu do korespondencji. Jeżeli Użytkownik nie poda nam wszelkich  wymaganych informacji, możliwość dokonania zamówienia będzie zablokowana.
 6. Składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik oświadcza, iż jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów) lub ukończył 13. rok życia lub uzyskał zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy.

§3 Rejestracja oraz zakupy jako Gość

 1. REJESTRACJA
  1. W celu umożliwienia Klientowi pełnego dostępu do wszystkich funkcji Sklepu Internetowego może On dokonać rejestracji.
  2. Dokonanie rejestracji jest dobrowolne, nieodpłatne i nie jest niezbędne do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  3. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik, może każdorazowo logować się do swojego konta przy pomocy zakładek funkcjonalnych „Zaloguj się” dostępnych na stronie.
  4. Użytkownik dokonuje rejestracji w witrynie Sklepu Internetowego, za pośrednictwem przygotowanego przez Sprzedawcę i przeznaczonego specjalnie do tych celów formularza rejestracyjnego. Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik jest zobligowany do podania swojego adresu e-mail oraz nadania hasła. Niezbędnymi krokami w toku rejestracji konta są:
   • zapoznanie się i zaakceptowanie  Regulaminu Sklepu Internetowego,
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych przy rejestracji.
    Wyżej wymienione kroki są obligatoryjne do rejestracji konta.
  5. Dodatkowo zarejestrowani Użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Moje konto” na https//: sklep.janex.pl.
 2. Zakupy jako gość
  1. W Sklepie Internetowym zakupu towarów mogą dokonać również Goście, czyli niezarejestrowani Użytkownicy.
  2. W celu skorzystania z możliwości złożenia zamówienia jako Gość, Klient zostanie poproszony o podanie podstawowych danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. W celu zarządzania danym zamówieniem,  niezarejestrowany Użytkownik może uzyskać do niego dostęp poprzez link załączony, w  wysłanym na adres mailowy podany przy składaniu zamówienia, w Potwierdzeniu zamówienia.

§4 Zamówienie

 1. Klient może dokonać zakupu towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez dokonanie zamówienia.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient musi przejść przez całą procedurę zakupu online, tj. wybrane przez siebie produkty dodać do koszyka, a następnie klikając przycisk „Koniec zamówienia” przejść do procedury uzupełniania danych do wysyłki oraz do płatności.
 3. W formularzu zamówienia niezbędnymi danymi są:
  • imię i nazwisko Klienta,
  • adres Klienta,
  • numer telefonu ,
  • adres poczty elektronicznej,
  • dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta oraz do miejsca innego niż w formularzu rejestracyjnym.
 4. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny Towaru.
 5. W trakcie procedury zakupu, jednak przed finalizacją zamówienia, Użytkownik może poprzez skorzystanie z przycisku  „Kontynuuj zakupy”, zmienić szczegóły zamówienia.
 6. Jeżeli, już po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: 696 062 618.
 7. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na jego adres mailowy, podany w formularzu zamówienia, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia jako „Informacja o złożonym zamówieniu” .
 8. Wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej „Informacja o złożonym zamówieniu” nie stanowi jeszcze akceptacji zamówienia, jest ona jedynie potwierdzeniem, że zamówienie zostało złożone.
 9. Następnie po sprawdzeniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożonego zamówienia oraz dostępności zamówionego towaru,  na adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość „Zamówienie zostało zatwierdzone i przesłane do realizacji”, wraz z tą wiadomością Klient otrzyma załączoną treść niniejszego Regulaminu, który stanowi  integralną część umowy.
 10. 10.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

§5 Cena Towaru

 1. Ceny przedstawiane w sklepie internetowym, mogą ulec zmianie w dowolnym czasie.
 2. Zmiany cen prezentowanych w Sklepie Internetowym nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.
 3. Ceny towarów prezentowane na Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają  podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Ceny przedstawione w  Sklepie Internetowym nie zawierają kosztów dostarczenia towaru (kosztów przesyłki).
 5. Koszty dostarczenia przesyłki są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia i są uwzględnione w całkowitej wartości zamówienia.
 6. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszt jego dostarczenia.
 7. Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon dołączony do przesyłki.

§6 Płatność

 1. Klient może zrealizować płatność za pośrednictwem platformy „Przelewy24”, jak i również przy użyciu karty kredytowej.
 2. W przypadku wyboru sposobu płatności przy użyciu karty kredytowej, Klient powinien pamiętać, iż karty kredytowe podlegają weryfikacji i wymagają autoryzacji dokonywanej przez wystawcę karty.
 3. W przypadku, gdy wystawca karty nie potwierdzi realizacji płatności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub ewentualne niezrealizowanie dostawy.
 4. Brak potwierdzenia płatności skutkuje anulowaniem zamówienia i odstąpieniem od umowy  przez Sprzedawcę z winy Klienta.

§7 Dostawa

 1. Artykuły prezentowane w Sklepie Internetowym mogą zostać dostarczone, bez dodatkowych opłat,  wyłącznie na terytorium Polski. Wysyłka poza granice kraju, jest możliwa, jednakże tylko na terenie Unii Europejskiej, co wymaga wcześniejszego kontaktu mailowego w celu ustalenia kosztów dostawy.
 2. Towar jest dostarczany zgodnie z Potwierdzeniem zamówienia i przystąpieniem do jego realizacji,  we wskazanym w nim terminem lub jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym w Sklepie Internetowym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy.
 3. Jeżeli, z powodu nadzwyczajnych okoliczności, spodziewane jest opóźnienie w  dostarczeniu towaru Sprzedawca  skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia nowego terminu dostawy.
 4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że wydanie Towaru nastąpiło z chwilą powierzenia przez sprzedawcę Towaru przewoźnikowi.
 5. Z chwilą wydania towaru ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem  produktu przechodzi na Klienta.
 6. Odbierając dostarczoną przez przewoźnika przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca w ramach sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego zaznacza, iż nie realizuje dostaw na adres skrzynki pocztowej, jak i również do domów studenckich czy hoteli.
 9. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu Internetowego są dostarczane do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu w dni robocze.

§8 Niemożność realizacji dostawy

 1. Jeżeli Klient pozostaje w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, Sprzedawca udzieli mu dodatkowego terminu na odbiór zamówienia.
 2. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia, w tym dodatkowym terminie, ponownie z winy Klienta, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, a tym samym odstąpienia od Umowy z winy Klienta, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy.

§9 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo Indywidualnym Przedsiębiorcą, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument albo Indywidualny Przedsiębiorca lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.
 2. Konsument albo Indywidualny Przedsiębiorca, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy powinien powiadomić Sprzedawcę przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: sklep.janex@janex.pl o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze oświadczenia.
 3. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od Umowy podanego w załączniku do niniejszego Regulaminu, lecz nie jest to obowiązkowe.
 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:
  1. Produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
  2. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia, ze względów higienicznych lub otwarcie opakowania uniemożliwia sprzedaż tego towaru, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta albo Indywidualnego Przedsiębiorcę zobowiązany on jest do zwrotu Towaru niezwłocznie na adres podany we Wzorze formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta albo Indywidualnego Przedsiębiorcę od umowy sprzedawca zwraca uiszczoną cenę Towaru  nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta albo Indywidualnego Przedsiębiorcę prawa odstąpienia od umowy oraz otrzymał zwrot Towaru.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument albo Indywidualny Przedsiębiorca, o ile Konsument albo Indywidualny Przedsiębiorca wyraźnie nie zastrzegł innego odpowiedniego dla siebie sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Konsument albo Indywidualny Przedsiębiorca zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y) samodzielnie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania zwrotu Towaru.
 9. Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie towaru jak również ewentualne zmniejszenie wartości Towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.
 10. 10.W przypadkach innych niż samodzielne doręczenie towaru do siedziby sklepu tj. Janex-Elektro J. i J. Mieszczak spółka jawna, 59-300 Lubin, ul. Chocianowska 20e, Konsument oraz Indywidualny Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 11. 11.Zwracany Towar powinien być umieszczony w  oryginalnym opakowaniu.

§10 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak spółka jawna z siedzibą w Lubinie, ul. Chocianowska 20e, 59-300 Lubin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców  pod numerem KRS 0000101122 , REGON: 004059378 , NIP: 692-02-10-816. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –dalej: „RODO”).
 2. Janex-Elektro Jan i Jadwiga Mieszczak spółka jawna oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności, jako Administrator Danych Osobowych, pozyskuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z RODO, a w szczególności zapewnia ich należyte zabezpieczenie. Udostępnienie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rejestracji w Sklepie Internetowym oraz dodatkowo w przypadku udzielenia konkretnej zgody w celach marketingowych. W przypadku dokonania zakupu towarów w Sklepie Internetowym dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy stronami, w szczególności do wysyłki towaru. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkować będzie odmową zawarcia wcześniej wspomnianej umowy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w wyżej wspomnianych celach jest wyrażona przez Użytkownika zgoda.
 4. Dane osobowe są przechowywane do momentu wycofania przez Użytkownika zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe przekazywane są do firm zapewniającym Sprzedawcy obsługę  w zakresie marketingowym,  teleinformatycznym, prawnym jak i również do firm realizujących obsługę w zakresie dostarczenia towaru.
 6. Klient ma prawo dostępu do zgromadzonych na jego temat danych osobowych, w tym ich weryfikacji i korekty, w każdym czasie. W szczególności ma  prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych osobowych. Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Firma szanuje prywatność swoich klientów i postępuje zgodnie z Polityką bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych.
 7. Witryna https://sklep.janex.pl/wykorzystuje pliki cookies. Zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie do celów administrowania serwisem. Zbierane dane mogące wpłynąć na identyfikację użytkownika, nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej. Zbierane są przez nas dane o:
  • publicznym adresie IP użytkownika
  • czasie wysłania odpowiedzi
  • hoście użytkownika
  • danych stron referencyjnych
  • informacjach o przeglądarce oraz systemie operacyjnym użytkownika
   Powyższe dane nie służą do identyfikacji konkretnych przeglądających, a jedynie jako dane statystyczne. Dane statystyczne nie są udostępniane nikomu poza osobami odpowiedzialnymi za administrowanie serwisem.
 8. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości  witryny Sklepu Internetowego.
 9. Szczegółowe informacje odnośnie polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” na stronie internetowej.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z chwilą jego akceptacji.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Sklepu Internetowego.
 4. Umowa sprzedaży zawarta przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowana będzie według jego dotychczasowych postanowień.
 5. Wszelkie kwestie dotyczące gwarancji opisane są w odrębnym dokumencie pn. „Dokument Gwarancyjny”.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, jednakże w przypadku umów, które są zawierane z Klientami będącymi Przedsiębiorcami innymi niż Indywidualni Przedsiębiorcy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody oraz w granicach faktycznie poniesionych strat przez takiego Przedsiębiorcę.
 7. Klient, który jest Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Procedury z tym związane są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów uprawnionych w zakresie pozasądowego rozpatrywania sporów. Takimi podmiotami są m.in. rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie UOKiK pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 
 8. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 ze zm.).
 9. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego Regulaminu strony będą rozwiązywać polubownie na drodze rokowań poza sądowych. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.